W grudniu 2020 roku zostały odebrane dwa pierwsze etapy kontraktu: część wspólna całej instalacji (zbiornik sorbentu i zbiornik na produkt poreakcyjny), a także instalacje odsiarczania i odpylania spalin z dwóch kotłów.

Kotły są wyposażone w reaktory odsiarczania w technologii półsuchej wapiennej, która pozwala na znaczne obniżenie emisji związków siarki ze spalin. Za reaktorami zabudowano filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5 proc., redukujące pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny.

W marcu 2021 roku oddano do użytkowania instalację odazotowania spalin z jednego kotła, która pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu.

Zrealizowanie powyższych etapów było pierwszym krokiem w kierunku dostosowania Elektrociepłowni Łąkowa do spełnienia wymaganych prawem poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Gotowa instalacja ograniczy emisję dwutlenku siarki o 48 proc., a tlenku azotu o 25 proc.