29 listopada br. w OPEC Grudziądz uroczyście świętowano zakończenie realizacji projektu „Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS)” w Elektrociepłowni Łąkowa. 

64,3

mln zł netto

wyniosła wartość inwestycji w Elektrociepłowni Łąkowa

Umowę z firmą SBB ENERGY S.A. podpisano w 2018 roku. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy elektrociepłowni oraz brak możliwości planowania dłuższych postojów, prace budowlane odbywały się na czynnym obiekcie, co spowodowało konieczność rozłożenia procesu budowy na etapy

W ramach inwestycji wykonano: trzy instalacje odpylania i odsiarczania spalin w technologii półsuchej wapiennej oraz odazotowania spalin metodą selektywną niekatalityczną SNCR dla kotłów parowych, oraz dwie instalacje odpylania i odazotowania spalin metodami pierwotnymi dla kotłów wodnych. 

Wybudowano także stację rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, sorbentu i produktu poreakcyjnego. Ponadto dokonano wymiany elewacji kotłowni, naprawy istniejących dróg oraz placów w rejonie inwestycji. Wartość inwestycji wyniosła 64,3 mln zł netto.

Dzięki tej inwestycji grudziądzka Elektrociepłownia ograniczy emisję dwutlenku siarki o 48 proc., tlenku azotu o 25 proc., a zainstalowane filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5 proc. redukują pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny. 

Jak z dumą podkreślają przedstawiciele Grupy OPEC, instalacja oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Łąkowa przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz do spełnienia przez przedsiębiorstwo surowych, wymaganych unijnym prawem, poziomów emisji zanieczyszczeń, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.