Korekty do ustawy, które proponuje IGCP:

* należy uprościć oraz doprecyzować oświadczenia składane przez odbiorców do sprzedawcy ciepła;

* uproszczenia wymagają też procedury wypłat rekompensat dla sprzedawców ciepła przez zarządców rozliczeń; 

* w ustawie powinien się znaleźć zapis, że jeżeli zarządca rozliczeń nie będzie miał środków na wypłaty rekompensat, przedsiębiorstwo ciepłownicze nie będzie stosowało w tym samym czasie taryf z rekompensatą dla odbiorców; 

* potrzebny jest zapis regulujący kwestię tego, co się dzieje, kiedy taryfa ulegnie zmianie w okresie obowiązywania taryf z rekompensatą, czyli od października br. do końca kwietnia przyszłego roku; 

* ustawa powinna objąć również przedsiębiorstwa, które produkują ciepło w kogeneracji. Postulujemy w tej kwestii stosowne zmiany w prawie energetycznym, które pozwoliłyby prezesowi URE uwzględniać faktyczne koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa;

* kwestia podnoszona przez organizacje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dotycząca progów cen ciepła – głównie chodzi o 151 zł w przypadku ciepła produkowanego z gazu. Jest on ustawiony za wysoko, ponieważ będą odbiorcy, dla których podwyżki cen ciepła będą wyższe niż zakładane ograniczenie na poziomie 40 proc.

Postulujemy wprowadzenie stosownych korekt w Senacie, zaakceptowanie ich przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a następnie zatwierdzenie przez Sejm. 

Niezrealizowanie tych postulatów może skutkować utratą płynności wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, a w konsekwencji – utratą i tak bardzo niskiej płynności finansowej dla przedsiębiorstw.  Byłoby to zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ciepła.