Na trzy marcowe dni główna siedziba ECO SA w Opolu stała się centralnym punktem prac nad dekarbonizacją sektora ciepłownictwa nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy. W ramach międzynarodowego projektu SET_HEAT, od 12 do 14 marca br. odbyły się warsztaty, podczas których naukowcy, inżynierowie i eksperci dyskutowali i prowadzili symulacje techniczno-ekonomiczne możliwych scenariuszy transformacji i dekarbonizacji, które czekają branżę ciepłowniczą. W warsztatach uczestniczyli także zaangażowani w dekarbonizację pracownicy Grupy Kapitałowej ECO, część na miejscu, a wielu online – szczególnie pracownicy spółek z innych niż Opole lokalizacji.

Konsorcjum projektowe SET_HEAT, poza ECO SA tworzy jedenastu innych partnerów – z Polski, Danii, Chorwacji, Litwy i Rumunii. W warsztatach uczestniczyli nie tylko przedstawiciele partnerów projektu, ale także goście z Komisji Europejskiej oraz partnerzy z branży ciepłowniczej z Danii i Wielkiej Brytanii. Wyjątkowym gościem spotkania był profesor Henrik Lund z Uniwersytetu w Aalborgu w Danii – wybitny ekspert w zakresie systemów energetycznych, ciepłownictwa i systemów odnawialnych, główny edytor czasopisma „Energy”. Profesor Lund jest bezpośrednio zaangażowany w prace projektowe SET_HEAT. W ramach spotkania wygłosił wykład „From fossil fuel-based separate to sector-coupled renewable energy-based energy systems” [„Od rozdzielnych systemów opartych na paliwach kopalnych do zintegrowanych sektorowych systemów energetycznych opartych na energii odnawialnej”]. Profesor Lund z dużą nadzieją wypowiadał się o zaangażowaniu uczelni opolskiej w prace nad dekarbonizacją ciepłownictwa, której jest dużym orędownikiem i którą uważa zarówno za konieczną oraz technicznie i ekonomicznie możliwą.

– Ciepłownictwo ma szczególną rolę do odegrania w osiągnięciu neutralności klimatycznej całego sektora energetycznego. To dobrze, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny, jednostki naukowe i całe konsorcjum pochylają się nad tym problemem. Jestem przekonany, że realizacja projektu SET_HEAT przybliży nas do określenia optymalnego scenariusza dekarbonizacji nie tylko Opola, ale sektora ciepłowniczego w Polsce i w innych krajach Europymówił prof. Lund.

Głównym celem warsztatów była prezentacja i dyskusja nad już osiągniętymi wynikami prac zespołu po pierwszym półroczu trzyletniego projektu. Warsztaty w Opolu, pierwsze z zaplanowanego cyklu, dotyczyły rozwiązań dla tego miasta: poszukiwano optymalnego scenariusza dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Opola z wykorzystaniem dostępnego w mieście ciepła odpadowego, źródeł odnawialnych oraz technologii sezonowego magazynowania ciepła.

Trzydniowe warsztaty zakończyły się opracowaniem scenariusza pierwszego etapu transformacji opolskiego systemu. Dla zamodelowanych ścieżek cenowych i określonych nakładów finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, wypracowano koncepcję wykorzystania źródeł ciepła odpadowego z: przemysłu, planowanej spalarni odpadów oraz oczyszczalni ścieków, przy założeniu korzystania z istniejących i planowanych efektywnych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego. W propozycji przyjęto budowę sezonowego magazynu ciepła o minimalnej pojemności 200 tys. m sześc. Dodatkowo przyjęto możliwość wykorzystania kotła elektrycznego do produkcji ciepła z zielonego prądu – w przypadku niskich lub ujemnych cen energii elektrycznych. Dla przyjętych założeń zaprognozowano także wielkość wynikowej ceny wytworzenia ciepła (składnik zmienny) – w perspektywie do roku 2050. Ponadto, w ramach warsztatów, partner projektowy – spółka Kelvin – przeprowadził symulację za pomocą opracowanego na potrzeby projektu modelu hydraulicznego systemu opolskiego.

Prace projektu SET_HEAT zakończą się jesienią 2026 roku, a ich rezultatem będzie opracowanie replikowalnych modeli dekarbonizacji systemów w Polsce, Litwie, Rumunii i Chorwacji – na wzór tego, co udało się przeprowadzić w Danii, uważanej za lidera ciepłownictwa w Europie.

Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem: https://setheat.polsl.pl/. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji o projekcie, zarejestrować się jako interesariusz i wypełnić ankiety dostępności ciepła odpadowego w danych lokalizacjach.