Realizacja programu opiera się na międzynarodowej współpracy naukowo-branżowej, dzięki której powstaną plany inwestycyjne związane z dekarbonizacją systemów ciepłowniczych i produkcją „zielonego” ciepła.

– Najważniejsza sprawa to mobilizacja wokół transformacji energetycznej, bo jej obecne tempo nie zadowala nikogo – przekonywał dr hab. inż. Jacek Kalina, profesor Politechniki Śląskiej, kierownik Konsorcjum Projektowego SET_HEAT. – Dlatego też dobrze, że będziemy pracować w grupie państw, które mają podobne problemy.  

Konsorcjum badawcze jest złożone z 12 partnerów. Z Polski są to poza ECO: Politechnika Śląska (lider projektu), Politechnika Opolska i firma Kelvin. Pozostali partnerzy konsorcjum to jednostki naukowe i firmy z branży ciepłowniczej z Danii, Chorwacji, Rumunii i Litwy.  

Wśród zadań, z którymi będą się mierzyć uczestnicy projektu, są m.in.: identyfikacja potencjału OZE, techniczne analizy rekonfiguracyjne, opracowanie studium wykonalności czy inżynieria finansowa konkretnych projektów. Na ich realizację konsorcjum otrzymało rekordową kwotę 1,5 mln euro z programu unijnego LIFE.

Opracowanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, umożliwiających przemianę  tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED, która odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku, rozpoczyna się właśnie dziś, a zakończyć się ma w ciągu trzech lat.

Wypracowane rozwiązania będą stanowić swego rodzaju wademekum transformacji energetycznej dla wszystkich przedsiębiorstw ciepłowniczych, które dziś wykorzystują węgiel.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział przedstawiciele gospodarzy – Grupy Kapitałowej ECO, uczestników programu, władz Opola oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Pomiędzy zainteresowanymi stronami został podpisany list intencyjny.  

– Będziemy mocno kibicować temu przedsięwzięciu, bo to naprawdę ogromne wyzwanie – zaznaczyła Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola. – Współpraca nauki i biznesu to inicjatywa bardzo w Opolu oczekiwana i ma pełne wsparcie władz samorządowych. 

– Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, przy utrzymaniu konkurencyjności ciepła systemowego, to ogromnie ważna kwestia dla całej branży ciepłowniczej w Polsce – podkreślał Jacek Szymczak, prezes IGCP. – Przyspieszenie transformacji oznacza racjonalizację kosztów przedsiębiorstw, a nie da się przeprowadzić tak skomplikowanego i wielowątkowego procesu, jakim jest transformacja energetyczna, bez współpracy ze światem nauki.  

Prezes Szymczak ogłosił wsparcie IGCP w zakresie rozpowszechniania informacji o projekcie w środowisku branżowym ciepłownictwa w Polsce za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, a także w ramach organizowanych przez Izbę wydarzeń. Zadeklarował również chęć dołączenia przez IGCP do Komitetu Doradczego projektu (Advisory Board) oraz uczestniczenia w cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez konsorcjum w okresie realizacji projektu.