Konsorcjanci z pięciu państw członkowskich UE: czterech partnerów przemysłowych – przedsiębiorstw ciepłowniczych z Chorwacji, Litwy, Polski i Rumunii, które obecnie obsługują sieci wysokotemperaturowe (ECO, VST, TEB i HEP), dwóch firm inżynieryjnych specjalizujących się w ciepłownictwie (KELVIN i CMESB), pięciu uniwersytetów technicznych (SUT, PO, AAU, UNIZAG-FSB i VILNIUS TECH) oraz jednego krajowego zarządu ciepłownictwa (DBDH) spotkali się w siedzibie Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Energetyki i Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.

Partnerzy projektu reprezentują różne środowiska zawodowe i kulturowe, a że ustalenie wspólnych zasad współpracy w ramach projektu współpracy UE stanowiło priorytet, spotkanie robocze zorganizowano w formule stacjonarnej.

Każdy z partnerów przedstawił swoją organizację i siebie: obszary działalności, kluczowy personel i kluczowe produkty związane z projektem. Partnerzy z branży ciepłowniczej dodatkowo zaprezentowali swoje systemy ciepłownicze, aktywa produkcyjne i praktyki planowania inwestycji.

Na spotkaniu zostały powołane cztery lokalne zespoły: polski, chorwacki, litewski i rumuński. W projekt jest dodatkowo zaangażowanych dwóch duńskich partnerów, którzy wnoszą istotną wiedzę na temat doświadczeń związanych z transformacją duńskiego sektora ciepłowniczego.

– Nasze podstawowe zadania na początek to oczywiście omówienie i wyjaśnienie programu prac, zadań i obowiązków oraz kwestii związanych z zarządzaniem projektem i raportowaniem – mówi reprezentujący ECO SA Łukasz Jendryasek.

Szczegółowo omówiono program prac projektu SET_HEAT, w tym pakiety robocze, zadania, rezultaty i kamienie milowe. Partnerzy zobowiązali się zgodnie do szybkiego powołania zewnętrznej rady nadzorczej dla projektu. Do jej składu ma zostać zaproszony m.in. członek zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP), co jest pokłosiem podpisanego niedawno w Opolu listu intencyjnego o współpracy IGCP z realizatorami projektu SET_HEAT.

Następne spotkanie zespołu odbędzie się w marcu przyszłego roku w ECO w Opolu, a kolejne w Danii/Litwie/Rumunii oraz w Chorwacji.

Projekt SET_HEAT otrzymał 1,5 mln EUR z programu unijnego LIFE, aby opracować dziesięcioletnie plany inwestycyjne, umożliwiające przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED, która odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku.


  ***

ECO SA jest częścią powołanej w 2009 roku Grupy Kapitałowej ECO SA, składającej się z przedsiębiorstw ciepłowniczych w: Opolu, Malborku, Kutnie, Jeleniej Górze i Tarnobrzegu oraz spółek-córek ECO Serwis (realizacja inwestycji i remontów oraz bieżące utrzymanie majątku ciepłowniczego), ECO Logistyka (dostawa paliw) i ECO Kogeneracja (budowa i eksploatacja układów wysokosprawnej kogeneracji). ECO SA ma także ciepłownicze oddziały eksploatacyjne w województwie lubuskim i śląskim. W 2023 roku spółka obchodzi 25-lecie działalności.