– Dbając o interesy mieszkańców Lublina, w nowej umowie zawarliśmy m.in. zapisy umożliwiające elastyczne zarządzanie dostawami z elektrociepłowni, uzależnione m.in. od poziomu cen u dostawców oraz zapewniające optymalną efektywność energetyczną całego systemu – mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC S.A.

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków gwarantuje niezbędny poziom mocy wytwórczych w celu zapewnienia ciągłości dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Urządzeniami wytwórczymi w elektrociepłowni są obecnie opalany gazem ziemnym blok gazowo-parowy (BGP), wytwarzający 90 proc. ciepła dostarczanego do sieci oraz cztery rezerwowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie mrozów lub postoju BGP. Wycofanie tych kotłów z eksploatacji nastąpi do końca 2023 roku. Zostaną zastąpione przez dziewięć kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku awarii, lekkim olejem opałowym. Tym samym w 2023 roku w lubelskiej elektrociepłowni wytwarzanie energii będzie w całości oparte na gazie ziemnym.

– Jesteśmy liderem na rynku ciepła w Polsce, a to zobowiązuje do ciągłego rozwoju i wyznaczania jego kierunków. Inwestujemy w nowe instalacje, a także modernizujemy istniejące zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Jesteśmy integralną częścią tych miast, w których prowadzimy działalność  i chcemy uczestniczyć w ich transformacji energetycznej, której celem jest przejście na paliwo gazowe i energię ze źródeł odnawialnych, co w konsekwencji wpływa na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło. Podpisanie umowy wieloletniej pomiędzy naszą spółką a Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej jest dowodem odpowiedzialnej i perspektywicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Lublina – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Gaz ziemny jest obecnie uznawany za paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej, stanowiąc alternatywę dla węgla. W porównaniu z węglem produkcja ciepła z gazu wykazuje śladowe emisje jednostkowe tlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłu, ponadczterokrotnie niższą emisję jednostkową tlenków azotu, mniejszą (na poziomie 60 proc.) emisję dwutlenku węgla, a także brak ubocznych produktów spalania, nie ma także konieczności wywozu odpadów paleniskowych. Bezemisyjna jest również dostawa samego paliwa.

– Nasza inwestycja przyczyni się do czystszego powietrza w mieście, a co za tym idzie do poprawy zdrowia jego mieszkańców – podkreśla Paweł Okapa, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.