Realizowany przez spółkę OPEC-INEKO z Grupy OPEC Grudziądz projekt „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” uzyskał pozytywną ocenę oraz została mu przyznana dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”.

Ten sam projekt otrzymał również dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021, czyli tzw. Funduszy Norweskich, gdzie grudziądzki projekt znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby uzyskanych punktów wśród kilkudziesięciu zgłoszonych projektów. Przed Spółką trudna decyzja − rozstrzygnięcie, które z uzyskanych źródeł finansowania będzie korzystniejsze przy realizacji tego projektu.

Decyzje NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (operatora programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego z Funduszy Norweskich) wysoko oceniające projekty Grupy OPEC pokazują profesjonalizm i zaangażowanie zespołu, który je przygotował. 

Budowa biomasowej (luźna słoma) jednostki kogeneracyjnej w EC Łąkowa pozwoli na:

•  zwiększenie udziału OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej,

•  ograniczenie produkcji energii w istniejących węglowych źródłach wytwórczych,

• zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla,

•  zwiększenie udziału jednostki kogeneracyjnej w całkowitej produkcji ciepła,

•  wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki dywersyfikacji paliw,

• wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej UE, pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska,

•  rozwinięcie działalności OPEC-BIO poprzez zwiększenie kontraktacji luźnej słomy,

• odtworzenie mocy cieplnej EC Łąkowa w postaci wysokosprawnej, nowoczesnej, ekologicznej, energooszczędnej, jednostki kotłowej zapewniające pokrycie bieżących oraz przyszłych potrzeb odbiorców w zakresie produkcji ciepła i pary.