Magazyny energii i ciepła w programie „Mój Prąd”

26-04-2022

Trwa nabór do czwartej edycji programu „Mój Prąd” skierowanej zarówno do nowych, jak i obecnych prosumentów, którzy zdecydują się na przejście na system rozliczeń net-billing.

Dzięki mikroinstalacjom fotowoltaicznym zrealizowanym przy wsparciu programu „Mój Prąd” w ciągu roku następuje redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1,84 mln ton

Nowością w tegorocznej odsłonie programu „Mój Prąd” jest możliwość uzyskania wsparcia na magazyny energii i ciepła.  

Tworzeniem takich magazynów zainteresowani są wszyscy: prosumenci, wytwórcy OZE, operatorzy sieci oraz agregatorzy. Mają one bowiem stanowić zabezpieczenie przed przerwami w dostawie energii, awariami zasilania czy anomaliami pogodowymi. Magazyny zwiększają wykorzystanie energii wytworzonej z własnych paneli PV, efektywność zarządzania tą energią, pozwalają również zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Energia ze słońca

W Polsce funkcjonuje już ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. W zeszłym roku prosumenci zainstalowali panele o mocy około 4,5 GW. Według ocen ekspertów, 1,5 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w 2021 roku pochodziło z fotowoltaiki. Szacuje się, że dzięki dotychczasowym instalacjom PV z programu „Mój Prąd” w ciągu roku następuje redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1,84 mln ton. 

– Polska bije kolejne rekordy w konsumpcji energii ze słońca. Wdrażając czwartą edycję programu „Mój Prąd”, chcemy jeszcze bardziej zwiększyć udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski – podkreślał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, ogłaszając start programu. – Inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego kilowata to nie tylko czystsze powietrze, ale również tak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna Polski. 

W  dotychczasowych trzech naborach do programu wpłynęło 444 tys. wniosków od prosumentów.  Łączny budżet wyniósł do tej pory ponad 1,8 mld zł.  

Mój Prąd 4.0

Kluczowym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji PV, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Dzięki temu rocznie zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 910 000 t.

Magazyny: korzystne dla ludzi, środowiska i klimatu

Zarówno Polityka Energetyczna Polski do roku 2040, jaki i Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 zakładają systematyczny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Wraz z rosnącym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym, konieczne staje się zwiększenie potencjału magazynowania energii.

– Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania – mówił wiceminister Zyska. – To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Kto i na co otrzyma dofinansowanie? 

Program „Mój Prąd” jest skierowany do osób fizycznych, które zawarły umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Bezzwrotna dotacja obejmuje jak dotychczas dofinansowanie mikroinstalacji PV – ich zakup, transport i montaż (maksymalnie 5 tys. zł, w przypadku inwestycji obejmującej inne komponenty), a także zakup, transport i montaż urządzeń do magazynowania u prosumenta energii elektrycznej (do 7,5 tys. zł) oraz ciepła (do 5 tys. zł), dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Można uzyskać również dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią (do 3 tys. zł). 

20

tys. zł

wynosi maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii

Okres kwalifikowalności kosztów ma być liczony od 1 lutego 2020 roku. O dofinansowanie magazynów i systemów zarządzania energią będą mogli wystąpić prosumenci, którzy skorzystali z dotacji w  dotychczasowych odsłonach programu „Mój Prąd”. 

Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do wyczerpania się przygotowanej puli pieniędzy. Należy je składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Funduszu. Uwaga! Wnioski wysyłane w formie papierowej, mailem lub ze skrzynki ePUAP nie będą rozpatrywane.

Budżet czwartej edycji programu wynosi około 350 mln zł.

Net-billing: nowy system rozliczeń

Z nowej edycji programu mogą skorzystać osoby, które podłączą mikroinstalacje do nowego systemu rozliczeń net-billing oraz dotychczasowi prosumenci korzystający z systemu opustów net metering – pod warunkiem, że przejdą na nowy system rozliczeń.

System net-billing jest oparty na rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).  

Tak jak w poprzednich edycjach, dofinansowanie z programu „Mój Prąd” będzie można połączyć z ulgą termomodernizacyjną, pod warunkiem, że koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę dotacji z NFOŚiGW.

Ulga podatkowa i rządowe programy, takie jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze” mają pomóc w walce ze smogiem, zachęcając Polaków do wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji domów.

Renowacja budynków z gwarancją oszczędności energetycznej

21-02-2022

Zwiększenie efektywności energetycznej domów, kamienic oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej jest jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza w naszych miastach.

Do 28 kwietnia 2023 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” w ramach unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

Czytaj dalej