ZPEC Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) podpisało w styczniu 2020 roku umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”.

Planowana inwestycja na lata 2020–2023 polega na budowie 9,23 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Miechowice z dzielnicami: Helenka  oraz Rokitnica, a także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Dzięki temu zostanie zlikwidowana ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica.

Szacuje się, że w wyniku przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o  64 102,84 GJ/rok oraz nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 572,58 Mg dwutlenku węgla.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej Helenkę i Rokitnicę ze źródłem szacuje się na około: 40,8 mln zł brutto przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ około 14,3 mln zł.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas niezasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.