51

proc.

ciepła w Tarnowskich Górach powstaje z OZE i dzięki niskoemisyjnej kogeneracji gazowej

Dzięki zakończonej w kwietniu br. inwestycji Veolii Południe z Grupy Veolia term, 51 proc. ciepła w Tarnowskich Górach jest produkowane z OZE i dzięki wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej. Nowoczesna ekologiczna instalacja dostarcza ciepło do 10 tys. mieszkań i obiektów publicznych w mieście. Inwestycja ograniczy o połowę zużycie węgla w ciepłowni oraz zredukuje emisję dwutlenku węgla o 24 proc.

18 kwietnia br. został oddany do użytku ostatni element projektu Szafir – zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. W ramach projektu od 2023 roku działa nowoczesna instalacja kogeneracyjna, oparta na dwóch silnikach gazowych, o mocy 2 MWt każdy i kotłowni na paliwo biomasowe leśne o mocy 12 MWt.

Instalacja w Tarnowskich Górach to istotny element strategii, której celem jest dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, wiążąca się z całkowitym odejściem Veolii od spalania węgla i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. W efekcie jej wdrożenia m.in. powstają efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z Grupy Veolia term prowadzą działalność.

Projekt Szafir w Tarnowskich Górach

W ramach projektu powstała ekologiczna instalacja, która wykorzystuje lokalnie dostępne OZE, a dodatkowo poprzez kogenerację optymalizuje proces ich wytwarzania. Zakład wykorzystuje gaz ziemny, biomasę oraz biogaz z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

– Nasza strategia w Polsce zakłada, że w każdym z miast, w którym działamy, konsekwentnie redukujemy spalanie węgla, a w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną – podkreśla Luiz Hanania, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Projekt Szafir zrealizowany w Tarnowskich Górach jest doskonałym przykładem dekarbonizacji lokalnego systemu ciepłowniczego oraz połączenia produkcji energii i gospodarki wodnej. Wymiernym efektem projektu jest realne zmniejszenie wpływu instalacji na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw czystszego ciepła dla mieszkańców.

Oddana do użytku w ramach projektu Szafir nowoczesna instalacja zabezpiecza dostawy ciepła dla mieszkańców miasta w ponad 50 proc. Opiera się na lokalnie dostępnej biomasie leśnej oraz wysokosprawnych, niskoemisyjnych jednostkach kogeneracji gazowej. Dywersyfikacja paliw w ramach miksu paliwowego znacznie ogranicza zależność ciepłowni od rynkowych wahań dostępności i cen surowców energetycznych. Projekt Szafir przyniesie także efekty środowiskowe: zapewni redukcję zużycia węgla o 20 tys. ton rocznie (czyli o dziewięć składów kolejowych w ciągu roku), pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 24 proc.   

– Otwarcie instalacji kogeneracji zasilanej biogazem to zakończenie projektu Szafir. Dzięki niemu w  Tarnowskich Górach powstała efektywna energetycznie, ekologiczna instalacja. Z jednej strony wykorzystuje lokalnie dostępne odnawialne źródła energii, a z drugiej – dzięki kogeneracji – optymalizuje proces produkcji energii i ciepła. Podejście, które zakłada jednoczesne zwiększanie efektywności systemów ciepłowniczych i dekarbonizację naszych zakładów, to odpowiedź Veolii na wyzwania klimatyczne, z którymi obecnie się mierzymy – wyjaśnia Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term. – Spółki grupy prowadzą projekty odejścia od węgla wspólnie z partnerami samorządowymi i z uwzględnieniem potencjalnych synergii z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów dekarbonizujących należących do niej zakładów poprzez inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy, sukcesywnie zwiększając udział gazu, biomasy i OZE. Scenariusz dekarbonizacji ciepłowni Veolii Południe w Tarnowskich Górach zakłada jej całkowite odejście od węgla w 2030 roku.  

Projekt Szafir wpisuje się także w ideę gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W ciepłowni głównej jest wykorzystywana lokalnie dostępna biomasa leśna oraz wysokosprawne jednostki kogeneracji gazowej do zasilania miasta. Veolia Południe wykorzystuje wyprodukowane ciepło i energię na potrzeby własne zakładu, a nadwyżki będą przekazywane do miejskich sieci. Dodatkowo biogaz powstający w procesie fermentacji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach z Grupy Veolia stanowi paliwo w silniku kogeneracyjnym.    

– Kogeneracja oznacza wydajną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Zakończenie projektu pozwoliło wyeliminować w Tarnowskich Górach ponad 50 proc. zużycia węgla. Oddanie instalacji przyczyni się do zapewniania stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, a także będzie mieć pozytywny wpływ na cenę ciepła, co możliwe będzie dzięki dywersyfikacji dostaw paliw i częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych – stwierdza Wojciech Noga, prezes zarządu Veolii Południe. I dodaje: – Odejście od węgla przynosi wiele korzyści, dlatego będziemy sukcesywnie realizować kolejne projekty dekarbonizacyjne naszych zakładów, budując kolejne źródła wielopaliwowe. Chcemy, aby elektrociepłownie były ważną częścią lokalnego systemu pracującego na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców i środowiska. 

Projekt w Tarnowskich Górach otrzymał wsparcie ze środków funduszy ochrony środowiska – system kogeneracji: 49,3 proc. wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, budowa kotłowni opalanej paliwem biomasowym: 45,8 proc. wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

***

Od ponad 25 lat Veolia jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla około 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem i oczyszczaniem wody. Stale inwestując w rozbudowę i modernizację infrastruktury, rozwija również nowoczesne usługi związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej oraz Total Waste Management, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju.

Veolia w Polsce zatrudnia ponad 4,6 tys. pracowników, których misją jest „Odnawianie zasobów świata”. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. 

Veolia term poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w 60 miastach w Polsce. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład Grupy Veolia w Polsce od 2008 roku. Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Jest właścicielem 60 ciepłowni, dwóch elektrociepłowni i sześciu silników kogeneracyjnych. Dostarcza efektywne rozwiązania energetyczne dla budynków użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, biurowców, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych.