W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie projektu „Budowa instalacji odpylania dla kotłów węglowych szczytowych K2 i K3” w formie pożyczki.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejących układów odpylania spalin do osiągnięcia emisji pyłu w spalinach na poziomie nie wyższym niż 25 mg/m sześc. – obowiązującym dla części szczytowej od 1 stycznia 2023 roku standardzie emisyjnym dla pyłu według Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860).

Nowa instalacja odpylania spalin kotłów K2 i K3 będzie łączyła się z istniejącą instalacją odpylania zlokalizowaną za tymi kotłami, tj. z multicyklonami. Po przejściu spalin przez pierwszy stopień odpylania w multicyklonie, spaliny będą następnie przepływać przez filtr workowy poziomy. Odpylone spaliny z filtra są odciągane przez wentylator ciągu spalin do komina. Odbiór pyłów z urządzeń odpylających odbywa się poprzez system odprowadzania pyłów przenośnikami śrubowymi do odżużlacza. Spaliny za instalacjami odpylania z kotłów K2 i K3, przed odprowadzeniem do istniejącego komina betonowego, zostaną objęte wspólnym ciągłym monitoringiem spalin. Nowa instalacja ma zostać oddana do użytku do końca listopada br. Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów o 1,836 mg/rok.

Wartość inwestycji to 4 419 000 zł. Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 3 756 150 zł.