W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Siedlce, instytucji państwowych, samorządowych, naukowych i kościelnych, firm wykonawczych oraz lokalnych mediów. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności systemu energetycznego i uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. 

Budowa nowej kogeneracji będzie oparta na zastąpieniu wysłużonych turbin gazowych nowymi silnikami gazowymi o mocy elektrycznej około 8 MWe. Przyczyni się to do zastąpienia energii cieplnej produkowanej z miału węglowego energią z paliwa o niższej emisyjności – gazu. Wytworzenie 1 GJ energii z gazu ziemnego zapewnia dwukrotnie niższą emisję dwutlenku węgla niż podczas wytwarzania energii z węgla, a emisja pyłów jest mniejsza aż dwustukrotnie.

W celu sfinansowania zadań objętych projektem „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach” spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w styczniu ub.r. Przedsiębiorstwo Energetyczne  zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu, obszar programowy: Energia”. Umowa objęła następujące inwestycje: budowę nowych sieci ciepłowniczych, modernizację sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska, budowę kogeneracji gazowej. W listopadzie 2022 roku spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na pokrycie wkładu własnego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 64 544 250,00 PLN (koszty kwalifikowane – 52 455 000,00 PLN; koszty niekwalifikowane – 12 089 250,00 PLN). Kwota dotacji stanowi do 45 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. 23 604 750,00 PLN. Wsparcie uzyskane z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021 wynosi 20 064 037,50 PLN, natomiast środki z budżetu państwa to 3 540 712,50 PLN. Kwota pożyczki z NFOŚiGW to 20 350 000,00 PLN.

Przedsiębiorstwo Energetyczne, aby uzyskać wyższą  rentowność przedsięwzięcia zapewniło sobie premię kogeneracyjną dla układu kogeneracyjnego, wygrywając 8 marca 2023 roku aukcję na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 MW do 50 MW. Premia kogeneracyjna zapewni przedsiębiorstwu stałe, waloryzowane inflacyjnie, wsparcie operacyjne przez 15 lat, licząc od daty uruchomienia źródła. Łączna kwota premii to około 240 mln zł.

Inwestycja przyniesie Przedsiębiorstwu Energetycznemu Sp. z o.o. i miastu Siedlce wymierne korzyści zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024 roku.