Miasto Lublin otrzymało tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2023” za kompleksowe i różnorodne działania podjęte na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jednym z docenionych projektów był „Rozwój efektywnego i inteligentnego systemu ciepłowniczego w Lublinie”, zrealizowany przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Konkurs jest organizowany przez Związek Miast Polskich. Ogłoszenie wyników odbyło się 8 grudnia br. w Pile. 

Gmina Lublin została nagrodzona łącznie za trzy projekty spółek miejskich wpisujące się w cele transformacji energetycznej miast.

„Efektywny energetycznie, bezemisyjny system transportu publicznego w Lublinie” to projekt rozwoju transportu publicznego, w ramach którego m.in. rozbudowano trakcję trolejbusową i zakupiono nowy tabor, zbudowano parkingi park& ride oraz węzły przesiadkowe.

Dzięki inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej” cały zakład niemal w całości może korzystać z energii ze źródeł odnawialnych: kotłów na biogaz i farmy fotowoltaicznej.

Projekt „Rozwój efektywnego i inteligentnego systemu ciepłowniczego w Lublinie”, dzięki kompleksowej przebudowie sieci ciepłowniczej, pozwolił na obniżenie strat energii w sieci, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z końcem 2023 roku zakończyło największy w historii LPEC program inwestycyjny obejmujący trzy projekty dotyczące rozbudowy i kompleksowej modernizacji lubelskiego systemu ciepłowniczego. W ramach programu w Lublinie powstało 24 km nowych rurociągów ciepłowniczych, a 23 km kompleksowo zmodernizowano. Ponadto zlikwidowano 10 przestarzałych węzłów grupowych, a w ich miejsce wybudowano 178 węzłów indywidualnych.

Łączna wartość całego programu wynosi 152 mln zł, wartość dofinansowania z UE to prawie 74 mln, a jego realizacja pozwoli na redukcję 17 tys. ton dwutlenku węgla, 5,5 tys. ton pyłów oraz na zaoszczędzenie strat ciepła na poziomie 122 tys. GJ.

Inteligentna sieć ciepłownicza

Kluczowym projektem inwestycyjnym LPEC S.A. w nowej perspektywie finansowania 2023–2027 jest budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej. Celem tego projektu jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Lublinie. Sieć zostanie wyposażona m.in. w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła, optymalizacji jej pracy oraz zintegrowanego zarządzania poszczególnymi elementami na odległość, a system – w aplikacje wspierające proces decyzyjny. Zastosowane rozwiązania umożliwią dobór czynnika grzewczego w źródłach i sterowanie urządzeniami tak, aby przesył ciepła odbywał się z minimalnymi stratami. Docelowo w ramach inteligentnego systemu ciepłowniczego możliwa będzie integracja z rozproszonymi źródłami odnawialnej energii, takimi jak energia słoneczna, geotermalna czy biomasa, co pozwali na zrównoważone zarządzanie energią cieplną dla całego miasta.

W ramach realizacji projektu opracowano koncepcję oraz studium wykonalności projektu „Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Lublinie” – będą one podstawą do aplikowania o środki unijne. Podpisano również porozumienie z Politechniką Lubelską – trwają prace projektowe nad wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji do optymalizacji pracy sieci i obciążenia źródeł ciepła, przy zapewnieniu komfortu cieplnego oczekiwanego przez odbiorcę.