1 czerwca br. w ciepłowni należącej do Veolii Północ oddano do użytku kotłownię gazową o mocy 2,8 MW oraz infrastrukturę dla układu wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW wraz ze stacją regazyfikacji LNG.

Powstała w ramach projektu „Perła” nowoczesna instalacja jest ważnym elementem lokalnego systemu ciepłowniczego, który zapewni 20 proc. ciepła z niskoemisyjnego źródła. Efektem jej funkcjonowania będzie ograniczenie w ciągu roku zużycia węgla o 19 proc. (o 1872 tony) oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,6 proc. (o 1343 tony).

Inwestycja w Lidzbarku Warmińskim – kolejna realizowana w tym mieście – jest istotnym krokiem we wdrażaniu strategii dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce, która zakłada całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku. W jej ramach Veolia term buduje efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne dla środowiska instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z grupy prowadzą działalność.

– Powstała instalacja, która wykorzystuje niskoemisyjne paliwo gazowe oraz optymalizuje proces produkcji energii i ciepła w oparciu o wprowadzoną kogenerację, czyli równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Projekt „Perła” jest modelowym przykładem sposobu, w jaki prowadzimy nasze projekty dekarbonizacyjne. Dobieramy technologie oraz paliwo w sposób najbardziej optymalny dla danej lokalizacji – podkreśla Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Obecnie Grupa realizuje inwestycje pozwalające na odejście od węgla w kilkunastu polskich miastach, w których Veolia term prowadzi działalność.

– W każdym z miast kluczowa jest współpraca z samorządami. Lidzbark Warmiński jest doskonałym przykładem partnerskiej kooperacji władz miasta i biznesu, której efektem jest dostarczanie szytych na miarę rozwiązań uwzględniających lokalne potrzeby. Naszym celem jest stosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska i przynoszących korzyści mieszkańcom, którym zapewniamy większe bezpieczeństwo dostaw czystszego ciepła – wyjaśnia prezes zarządu Veolii term.

Veolia term od 2019 roku realizuje projekty dekarbonizacyjne w należących do niej zakładach. W ramach procesu spółki należące do Grupy sukcesywnie wymieniają kotły węglowe i dywersyfikują miks paliwowy, w którym jest zwiększany udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.  

Spółka aktywnie współpracuje z samorządem w realizowanym od 2022 roku projekcie Ciepłowni Przyszłości, dzięki któremu pod koniec 2023 roku 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym zasilającym Osiedle Astronomów będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

– Veolia Północ od 2019 roku modernizuje instalacje i zastępuje aktualne źródła węglowe nowoczesnymi rozwiązaniami energetycznymi opartymi na źródłach sieciowych lub rozproszonych, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz OZE. Celem jest wyeliminowanie węgla w naszym miksie do 2030 roku. Konsekwentnie realizujemy kolejne kroki dekarbonizacji w Lidzbarku Warmińskim – oddana właśnie do użytku nowoczesna kotłownia gazowa i kogeneracja to dowód  naszej determinacji. Dzięki stworzeniu efektywnego energetycznie systemu projekt „Perła” pozwoli nam zagwarantować dostawy ciepła dla nowych klientów. Stanowi też dla nas referencję do realizacji podobnych inwestycji w innych ciepłowniach należących do naszej spółki – stwierdza Janusz Panasiuk, prezes zarządu Veolii Północ.

Veolia Północ i Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim zawarły także umowę dotyczącą dzierżawy przyłącza energetycznego do ładowania elektrycznych autobusów zakupionych przez samorząd. Po uruchomieniu instalacji kogeneracyjnej i uzyskaniu koncesji na sprzedaż energii elektrycznej, autobusy miejskie będą zasilane energią elektryczną z Veolii. To przykład efektywnego modelu współpracy biznesu i samorządu w obszarach mających kluczowe znaczenie dla przyszłości lokalnych społeczności, w tym funkcjonowania nowoczesnych systemów ciepłowniczych czy komunikacji publicznej.

– Czyste powietrze, a także bezpieczeństwo i gwarancja stabilnych warunków dla dostaw energii i ciepła są kluczowymi kwestiami dla samorządu Lidzbarka Warmińskiego. Cieszę się, że proces modernizacji systemu ciepłowniczego miasta jest realizowany z pełnym zaangażowaniem naszych partnerów z Veolii. Dowodem jest otwarcie nowoczesnej instalacji, która zapewni czystszą energię dla mieszkańców, a w przyszłości także ekologiczne paliwo dla pojazdów komunikacji miejskiej – mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

***

„Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” to przedsięwzięcie NCBR realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych. Jest ono realizowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (Poddziałanie 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, nr POIR 04.01.03-00-0001/16)”.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4,6 tys. pracowników i prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

Veolia term jest właścicielem 60 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 6 silników kogeneracyjnych.