Całkowity koszt projektu „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” wyniesie 101 648 400 zł, z czego dofinansowanie w postaci dotacji to 50 824 200 zł oraz pożyczka na preferencyjnych warunkach w tej samej wysokości 50 824 200 zł. 

Dotacja i pożyczka pozwolą na zbudowanie źródła ciepła, opalanego paliwem w postaci luźnej słomy, o mocy 12,5 MW. 

Zwiększenie pierwotnej przyznanej kwoty dofinansowania (72 mln zł) zostało spowodowane wzrostem kosztów realizacji tego typu inwestycji. Zwycięzcą postępowania na wyłonienie generalnego wykonawcy zostało konsorcjum firm SBB ENERGY S.A. oraz DP Clean Tech, którego oferta opiewa na kwotę 99,5 mln zł. 

Projekt budowy kotła biomasowego jest jedną z inicjatyw strategii Grupy OPEC, która zakłada ograniczenie udziału energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50 proc. do 2025 roku. OPEC chce się skupić na dostępnych lokalnie paliwach (biomasa i RDF), które poprawią bezpieczeństwo dostaw ciepła i uniezależnią spółkę od rosnących kosztów węgla i uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 

Sytuacja po wybuchu wojny w Ukrainie pokazuje, że plany związane z dekarbonizacją były jak najbardziej zasadne. 

Kolejnym krokiem w realizacji inwestycji będzie podpisanie aneksu do umowy z NFOŚiGW na zwiększenie dofinansowania oraz zawarcie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji.