Od 2018 roku Energetyka Cieszyńska realizuje inwestycję modernizacji sieci ciepłowniczych. Do końca 2020 roku wybudowano 8,68 km nowych sieci i przyłączy preizolowanych, które zastąpiły stare sieci kanałowe. Zlikwidowano dwa węzły grupowe i wybudowano do 15 budynków przyłącza wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi o łącznej mocy 3,76 MW.

W bieżącym roku realizowane będą zadania polegające głównie na wymianie izolacji termicznej na istniejących napowietrznych rurociągach sieci cieplnej wraz z wykonaniem niezbędnych konserwacji i napraw konstrukcji wsporczej stalowej i żelbetowej rurociągów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.