Modernizacja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W latach 2018–2021 przebudowano 9,46 km sieci ciepłowniczych. Wybudowano nowe sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych, które zastąpiły stare sieci kanałowe. Zlikwidowano dwa węzły grupowe i wybudowano do 15 budynków przyłącza wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi o łącznej mocy 3,76 MW. Na części sieci napowietrznych wymieniono izolację termiczną na nową, spełniającą wymogi izolacyjności cieplnej przewodów.

Osiągnięto cel projektu, tj. zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Nowoczesna infrastruktura techniczna służy mieszkańcom miasta, zapewniając niezawodną dostawę ciepła oraz umożliwia prowadzenie kolejnych zadań, związanych z zagospodarowywaniem terenów i modernizacją infrastruktury drogowej.