W grudniu 2021 roku Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC), Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (ZWiK) oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) rozpoczęli wspólny projekt – wykorzystanie ciepła odpadowego do celów grzewczych, co wiązać się będzie ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Zaproponowane rozwiązania technologiczne mają opierać się w głównej mierze na wykorzystaniu pomp ciepła, których dolnym źródłem ciepła miałyby być ścieki komunalne oczyszczone oraz nieoczyszczone. 

W pierwszym etapie zostanie określony potencjał energii magazynowanej w ściekach oraz możliwe technologicznie i ekonomicznie warianty instalacji, za pomocą których energię tę można odzyskać oraz przekazać na cele grzewcze i chłodnicze. Równocześnie będzie prowadzona ocena infrastruktury SEC oraz ZWiK pod kątem modernizacji oraz przystosowania do odzysku i przekazywania ciepła.

W wybranych lokalizacjach zostanie wdrożony całodobowy monitoring ścieków, który określi m.in. średnie dobowe przepływy oraz temperatury. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie również ocena „jakości” dolnego źródła ciepła. W ramach badań określone zostanie stężenie zanieczyszczeń w ściekach m.in. ChZT, zawiesina ogólna, przewodnictwo, odczyn, azot amonowy, azot całkowity, fosfor całkowity, jak też zawartość zawiesiny mineralnej oraz piasku. Substancje te często osiadają na powierzchniach wymienników ciepła, powodując zmniejszenie powierzchni ich przekroju, a w konsekwencji zwiększenie oporów hydraulicznych i zmniejszenie strumienia przepływających ścieków, jak również stanowią dodatkowy opór cieplny zmniejszający wartość współczynnika przenikania ciepła i w rezultacie ilość ciepła pobieranego ze ścieków.

Planowane przedsięwzięcie to technologia oszczędna, przyjazna dla środowiska, innowacja w obszarze energetyki cieplnej, zgodna z kierunkiem transformacji, którą przechodzi Europa Zachodnia. Powoli będziemy bowiem odchodzić nawet od spalania biomasy, zwiększy się wykorzystanie pomp ciepła, ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych czy odzyskiwanie ciepła ze ścieków komunalnych.

W jaki sposób prowadzony będzie szczeciński projekt, jakie będzie miał etapy, co docelowo przyniesie, czy pozyskana ze ścieków energia cieplna będzie wprowadzona do sieci na potrzeby całego systemu ciepłowniczego, tak jak energia z Ecogeneratora, czy do zasilenia określonego obszaru tak jak w przypadku ectogrid™ na terenie Łasztowni, będzie zależało od wyniku badań prowadzonych przez ZUT.

Na razie projekt przechodzi etap badania „paliwa”, czyli ścieków – jaki mają potencjał energetyczny i jak można go wykorzystać.