Dotychczasową technologię odpylania spalin zastąpiono bardziej nowoczesną i wydajną, pozwalającą na znacznie dokładniejsze ich oczyszczanie. Praktyczną alternatywę stanowiły dwie technologie: odpylanie za pomocą elektrofiltrów lub z wykorzystaniem filtrów workowych.

Przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne oraz obserwacja działań innych firm ciepłowniczych eksploatujących ciepłownie węglowe o mocy zbliżonej do CR Dąbska wykazały, że najkorzystniejszą technologią będzie odpylanie w oparciu o filtry workowe. Rozwiązanie to – w dużym skrócie – sprowadza się do tego, że cały strumień spalin wychodzących z kotła, zanim trafi do komina i dalej do atmosfery, przechodzi przez moduł filtracyjny złożony z bardzo dużej liczby pojedynczych wkładów filtracyjnych w kształcie tzw. rękawa. Są one wykonane ze specjalnej tkaniny o odpowiedniej gęstości i odporności na temperaturę, tutaj do 250°C. Na tkaninie zatrzymują się  cząsteczki pyłu, okresowo usuwane z niej poprzez zdmuchiwanie sprężonym powietrzem, w trakcie normalnej, ciągłej pracy kotła i instalacji odpylającej.

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w styczniu 2020 roku i zakładał wykonanie nowych instalacji odpylania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przystąpił na początku maja do realizacji robót montażowych w ciepłowni, które trwały do końca grudnia ubiegłego roku. 

 Mimo dużego zakresu prowadzonych prac realizacja zadania przebiegła bez większych problemów techniczno-organizacyjnych. Dwa kotły zostały wyposażone w nowe instalacje odpylania z początkiem sezonu grzewczego, a trzeci kocioł – w połowie grudnia. Wykonane próby oraz pomiary emisji spalin potwierdziły, że stężenie pyłów w spalinach osiąga teraz poziom poniżej 10 mg/m3, co jest wartością wielokrotnie niższą niż będzie wymagana w bliższej i dalszej przyszłości.