Sposób produkcji i dystrybucji wytwarzanego ciepła ma w Polsce duże znaczenie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego, gdy dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, wywołanego głównie emisją spalin na niskiej wysokości pochodzących z kotłów na paliwo stałe (tzw. niska emisja).

Wartości podane w certyfikatach PreQurs informują, ile razy mniej lub więcej zanieczyszczeń emituje ciepłownia do powietrza w strefie przebywania ludzi, tj. w obszarze niskiej emisji oraz obszarze ogólnej (całkowitej) emisji – w porównaniu z lokalną kotłownią węglową.

Co zanieczyszcza powietrze
Głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, m.in. rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P).

Otrzymane certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji. W zakresie niskiej emisji certyfikaty przyznają ciepłu systemowemu z PEC Sp. z o.o. w Stargardzie klasę A+ z opisem znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION) – dzięki wielokrotnemu obniżeniu emisji pyłów zawieszonych TSP i benzo(a)pirenu (B(a)P) w porównaniu z lokalną kotłownią węglową zainstalowaną w budynku. PEC zawdzięcza to znaczącemu udziałowi ciepła z OZE, a konkretnie – z geotermii głębokiej. Udział bezemisyjnego OZE w roku 2022 wyniósł ok. 41,4 proc.

Ciepło systemowe dostarczane przez certyfikowane ciepłownie charakteryzuje się również zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. W przypadku ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie są one aż 47,5 razy mniejsze, jeśli chodzi o pyły zawieszone TSP oraz 14 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu (B(a)P). W przypadku ciepłowni PEC emisja jest znacznie mniejsza niż z indywidualnego kotła węglowego i występuje na bezpiecznej wysokości. W porównaniu z certyfikatem przyznanym w roku 2017 wszystkie wskaźniki redukcji zanieczyszczeń poprawiły się, część z nich na tyle, by uzyskać wyższą klasę redukcji emisji budynku.

Zgodnie z procedurą certyfikacji budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez ciepłownię PEC Sp. z o.o. w Stargardzie mają prawo do używania znaku typu „NO SMOG” na ciemnozielonym tle, które oznacza, że udział ciepła bezemisyjnego pochodzącego z OZE wynosi od 20 do 50 proc.

Przyznanie PEC Sp. z o.o. w Stargardzie certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP).