MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. podpisał w lipcu br. umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa” – w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Umowę podpisali Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, oraz Lesław Bącal, prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 

W latach 2021–2023 zostanie przeprowadzona likwidacja  grupowych węzłów cieplnych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków oraz instalacją węzłów indywidualnych w rejonie ulic: Podwisłocze, Popiełuszki, Rejtana, Paderewskiego, Stojałowskiego, Solarza, Zbyszewskiego, Lewakowskiego, Kotuli i Krzyżanowskiego. Planowany całkowity koszt to 10 551 239,43 zł, w tym dofinansowanie  7 341 322,50 zł.

Dzięki realizacji projektu poprawi się stan i efektywność wykorzystania infrastruktury energetycznej – poprzez zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji ciepła, a tym samym zmniejszenie wytwarzania ciepła, spalania paliw i w wyniku tego – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ponad 1 629 ton równoważnika CO2/rok (dla porównania – na każdego mieszkańca Polski przypada rocznie emisja dwutlenku węgla w ilości około 8 ton), zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ok. 5 935 GJ/rok oraz spadek emisji pyłu 0,84 Mg/rok.