W 2019 roku Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia podjęła decyzję o powołaniu do życia projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek” – zbudowania nowego obiektu, którego głównymi elementami będą dwa agregaty kogeneracyjne (silniki gazowe), trzy gazowe kotły wodne oraz szereg instalacji i urządzeń pomocniczych zabudowanych w nowym budynku. 

Obiekt zastąpi istniejącą ciepłownię węglową, która przez wiele lat służyła mieszkańcom Rudy Śląskiej. „Nowe Źródło Nowy Wirek” dzięki zastosowaniu agregatów kogeneracyjnych będzie wytwarzało nie tylko ciepło systemowe, ale również energię elektryczną. Przyczyni się tym samym do rozwoju rozproszonej generacji energii elektrycznej, co wpływa na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Przygotowanie inwestycji do realizacji jest w ostatniej fazie – trwa proces wyboru generalnego wykonawcy. Wcześniej została przygotowana wymagana dokumentacja (program funkcjonalno-użytkowy, projekt budowlany), uzyskano potrzebne decyzje administracyjne (decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę) oraz pozytywny wynik aukcji kogeneracyjnej (aukcja ta jest częścią nowego systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce).

Niebagatelne znaczenie dla podjęcia decyzji o realizacji projektu miała również umowa o dofinansowanie, podpisana w lipcu 2020 roku, pomiędzy inwestorem, czyli spółką Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20 517 600 zł.

Przewidywane rozpoczęcie eksploatacji nowego obiektu nastąpi w maju 2023 roku.