Przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów pochodzących z odpadów komunalnych z wytworzeniem energii w wysokosprawnej kogeneracji, o wydajności 60 000 Mg/rok, o zainstalowanej mocy cieplnej 17,5 MWt wraz z modułem ORC mocy elektrycznej 4,4 MWe. Celem projektu „Budowa bloku kogeneracyjnego przy ulicy Żelaznej 7 w Radomiu” jest zabezpieczenie termicznego przekształcania odpadów „palnych” (RDF/pre-RDF) powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z regionu południowego województwa mazowieckiego.

– Budowa instalacji termicznego przekształcenia wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych to inwestycja niezwykle potrzebna zarówno dla Radomia, jak i całego regionu. Może być inspiracją dla innych samorządów, jak organizować w sposób racjonalny gospodarkę o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem transformacji energetycznej – podkreślał Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpady „palne” typu RDF/pre-RDF są odpadami nie nadającymi się do recyklingu, więc zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, należy dążyć do ich odzysku.  

– Nowoczesne spalarnie  odpadów  resztkowych  mają  mniejszy  wpływ  na  klimat  i  środowisko  niż składowanie. Co więcej, generują one też mniej zanieczyszczeń niż ciepłownie zasilane paliwem konwencjonalnym – węglem.  Nie mam wątpliwości, że tego typu instalacje są w Polsce potrzebne i stanowią element zintegrowanego systemu gospodarki odpadami – mówił wiceprezes Dominik Bąk.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 399,75 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniesie 270,65 mln zł, z czego 70,65 mln zł to dotacja, a 200 mln zł pożyczka. Termin realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na 31 grudnia 2027 roku.