Objęte umową prace wchodzą w zakres projektu „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”, na który to

MPEC Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach  działania „1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020” w wysokości 4 129 732,96 zł.

Zakres robót obejmuje: budowę indywidualnych węzłów ciepłowniczych oraz budowę i przebudowę sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych na osiedlu Zatorze i ul. Piłsudskiego. Zlikwidowanych zostanie łącznie osiem węzłów grupowych (siedem na Zatorzu, jeden na osiedlu Sikorskiego), w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej – około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej – około 0,5 km.

Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i wyłączenie z użytkowania sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci i przyłączy wysokoparametrowych.

Wykonanie przebudowy pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 730 GJ w ciągu roku oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 060,55 Mg/rok.

Prace zostaną zrealizowane w latach 2022–2023.