Budowa zakładu stanowi ważny element dekarbonizacji systemu ciepłowniczego, poprzez zastąpienie ciepła wytwarzanego z węgla przez ciepło wytwarzane przy udziale paliwa alternatywnego pre-RDF powstającego lokalnie. 

Instalacja będzie przekształcać termicznie ok. 23 600 tys. ton pre-RDF rocznie, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o 10 tys. ton rocznie. Stanowi to prawie połowę produkcji ciepła na potrzeby mieszkańców Chrzanowa przyłączonych do sieci cieplnej. 

Raport przygotowała firma konsultingowa i inżynieryjna Savona Project, która opracowała raporty środowiskowe dla przedsięwzięć związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów komunalnych, uruchomionych m.in. w Bydgoszczy, Krakowie czy Koninie.  

Raport zawiera analizę i ocenę wpływu instalacji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy –  przy założeniu łącznej pracy z istniejącą infrastrukturą opartą na źródłach węglowych. Obliczenia emisji do powietrza zostały wykonane dla obszaru czterokrotnie większego niż wymagany przez prawo – analiza wskazała jednoznacznie, że dodatkowa instalacja nie będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza w Chrzanowie (wzrost poziomu emisji o 0,2 proc.). 

– Raport wskazuje wyraźnie, że zlokalizowanie ZOE na terenie działającej ciepłowni Południe, czyli na obszarze o przeznaczeniu przemysłowym, będzie bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Standardy emisyjne dla instalacji i urządzeń spalania odpadów są zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż w przypadku węgla. Emisje dwutlenku węgla też są niższe i porównywalne jedynie do emisji ze spalania gazu. I to, co niezwykle ważne, ZOE w przeciwieństwie do instalacji węglowych praktycznie nie emituje dioksyn. Potwierdzają to wyliczenia i dostępne dane z innych działających instalacji – podkreślał Wojciech Noga, prezes zarządu Veolia Południe.

Instalacja wyposażona będzie w ciągły monitoring emisji spalin, dostępny online dla mieszkańców Chrzanowa. Planowane jest również postawienie w miejscach publicznych tablic świetlnych z aktualnymi odczytami emisji.

Funkcjonowanie instalacji nie spowoduje uciążliwości związanych np. z odorami czy odczuwalnym zwiększeniem ruchu drogowego – odpady trafią bezpośrednio do zamkniętej hali z odrębnym systemem cyrkulacji powietrza, a ich transport odbywać się będzie specjalistycznymi samochodami z naczepą o zamkniętej obudowie.

– W ramach kontynuacji komunikacji projektu opartej na otwartości i dialogu, w najbliższej przyszłości planujemy powołanie rady społecznej złożonej z przedstawicieli samorządu miasta Chrzanów, środowisk akademickich, stowarzyszeń, mediów lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych i związków prowadzących działalność w Chrzanowie oraz zainteresowanych przedstawicieli rad osiedli. Będzie to platforma służąca stałej wymianie informacji oraz dyskusji na temat inwestycji – podkreślił Mikołaj Szafraniec, kierownik projektu ZOE dla Chrzanowa.