Prezydent za poprawą jakości powietrza

15-06-2020

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o promowaniu energii elektrycznej z kogeneracji. Ustawa wprowadza, zgodny z regulacjami UE, system wsparcia.

Ustawa ma umożliwić poprawę jakości powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Zdaniem Ministerstwa Energii, kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku, gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji.

Nowy system wsparcia zastąpił system oparty na świadectwach pochodzenia. Polega na wypłacie odpowiednich premii za wyprodukowanie energii elektrycznej w kogeneracji. Wsparcie dla kogeneracji jest finansowane z opłaty kogeneracyjnej, dopisywanej do rachunku każdego odbiorcy końcowego. W 2019 r. wyniesie ona 1,58 zł za 1 MWh. Dodatkowo dla źródeł wprowadzających więcej niż 70 proc. wytwarzanego ciepła do publicznej sieci ciepłowniczej premia kogeneracyjna obejmie całą wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię elektryczną.

Ustawa zakłada wspieranie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej.

Publiczna sieć ciepłownicza na potrzeby systemu wsparcia rozumiana jest jako sieć służąca do przesyłania lub dystrybucji ciepła, do której przyłączona może być nieokreślona liczba odbiorców końcowych i do której jest już przyłączony co najmniej jeden odbiorca niebędący właścicielem, współwłaścicielem lub operatorem jednostki kogeneracji przyłączonej i wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej.

Wyższy stopień demokracji

15-06-2020

Konsultacje społeczne w sprawie podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych czy funkcjonujące od kilku lat budżety obywatelskie, zwane partycypacyjnymi, to przejawy oddania przez władze obywatelom możliwości wpływania na swoje otoczenie.

Konsultacje społeczne w sprawie podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych czy funkcjonujące od kilku lat budżety obywatelskie, zwane partycypacyjnymi, to przejawy oddania przez władze obywatelom możliwości wpływania na swoje otoczenie.

Czytaj dalej