Ciepłownictwo powiatowe 500 plus

14-12-2020

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych. Nowe źródła ciepła. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych. Takie przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane w programie „Ciepłownictwo powiatowe”

Z początkiem października br. rozpoczęła się druga, zmieniona edycja programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. 

– Program „Ciepłownictwo powiatowe” w nowej odsłonie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, pozwoli na rozwijanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, a w konsekwencji podniesie jakość życia mieszkańców – mówił minister klimatu Michał Kurtyka, ogłaszając uruchomienie programu. – Wprowadziliśmy zmiany, które zoptymalizują program i usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach, a przez rozwój ciepłownictwa systemowego przyczynią się też do redukcji niskiej emisji. 

Powołując się na dane Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, minister Kurtyka podkreślił, że w miastach do 50 tys. mieszkańców na 164 systemy ciepłownicze jedynie 10 spełnia kryteria efektywnych systemów ciepłowniczych. I dodał, że lokalne systemy ciepłownicze mają olbrzymi potencjał dla wdrożenia technologii, które wykorzystują lokalnie dostępne OZE, a magazynowanie energii w systemach ciepłowniczych może być niskokosztową alternatywą pozwalającą na stabilizowanie pracy sieci energetycznej w okresach wzmożonej produkcji energii z wielkoskalowych projektów OZE.

Nowa edycja programu jest bardziej przyjazna dla inwestorów. Zwiększono wielkość dotacji – do 50 proc., obniżono minimalną wartości pożyczki – do 500 tys. zł oraz zmniejszono wymagany udział jednostek samorządu terytorialnego w spółce wnioskodawcy – do 50 proc. Całkowity budżet programu to 500 mln zł, z czego 150 mln zł zarezerwowano na dotacje, a 350 mln zł na zwrotne formy dofinansowania.

– Zmiana minimalnej wartości pożyczki, z jednego miliona zł do 500 tys. zł, ma umożliwić złożenie wniosków o dofinansowanie przez podmioty o mniejszych możliwościach inwestycyjnych, by umożliwić im stopniowe dochodzenie do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych – wyjaśniał minister Kurtyka.

Zobacz analizę zmian w programie „Ciepłownictwo powiatowe”, przeprowadzoną przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Kto i na co dostanie dofinansowanie

O dofinansowanie mogą się ubiegać spółki kapitałowe, produkujące energię cieplną na cele komunalno-bytowe, w których całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego wynosi nie więcej niż 50 MW. W kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki jednostek samorządu terytorialnego, powinny mieć udział większy niż 50 proc. W drugiej edycji programu katalog beneficjentów został rozszerzony o jednostki samorządu terytorialnego ujęte na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Przedsiębiorstwa mogą wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Wartość dofinansowanych inwestycji – od 500 tys. zł do 300 mln zł.

Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in. ograniczenia/uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, modernizacji i rozbudowy zarówno sieci ciepłowniczych, jak i jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się np. OZE, ciepło odpadowe czy ciepło z kogeneracji.

Dotacją mogą również zostać objęte magazyny energii, pod warunkiem ich integracji ze źródłem energii, które będzie realizowane w ramach projektu.

Zmień przyszłość na dobre

04-12-2020

Polacy chcą oddychać czystym powietrzem. Coraz głośniej mówimy, że nie możemy zostawić przyszłym pokoleniom świata zdewastowanego przez naszą głupotę.

Smog, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, a z drugiej strony transformacja energetyczna i powszechne wykorzystanie OZE... Jakich decyzji, działań i technologii potrzebujemy, by do połowy wieku uratować środowisko i klimat?

Czytaj dalej