Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi, od wielu lat prowadzi działania optymalizujące firmę w obszarze technologicznym i organizacyjnym. Jednym z kluczowych elementów strategii jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji, co ma prowadzić do stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego i znacznych ograniczeń emisji CO2 . W warunkach rosnących wyzwań związanych z gospodarką odpadami Veolia przygotowuje projekt rozbudowy elektrociepłowni EC4 o Zakład Odzysku Energii (ZOE) na paliwo alternatywne, tzw. pre-RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel), czyli frakcję resztkową powstałą w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Wykorzystanie pre-RDF uzupełni miks paliwowy (gaz i biomasa), z którego będzie mogła korzystać elektrociepłownia w procesie odchodzenia od spalania węgla. Projekt przełoży się na korzyści środowiskowe związane m.in. z ograniczeniem ilości składowanych odpadów.