W listopadzie 2019 roku wdrożona została Instalacja Odazotowania Spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej. Celem inwestycji jest uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 180 mg/ Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 proc.). Zakres prac obejmował zabudowę systemu stopniowania powietrza do komory paleniskowej instalacji wtryskowej mocznika w kotłach, a także funkcje sterowania i wizualizacji procesu odazotowania.