Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. przebuduje ponad 9 km sieci ciepłowniczej, gdzie powstanie 15 indywidualnych węzłów cieplnych. Głównym celem zadania jest ograniczenie strat na przesyle energii i zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła do odbiorców, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych. W wyniku inwestycji nastąpi ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o 6,3 proc. oraz zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o prawie 33 tys. GJ/rok. Inwestycja będzie polegała na wymianie kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną podziemną, budowę preizolowanej sieci cieplnej na nowych odcinkach lub przez wymianę izolacji termicznej na istniejących napowietrznych rurociągach wraz z wykonaniem niezbędnych konserwacji i napraw konstrukcji. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie likwidacja komór ciepłowniczych podziemnej sieci cieplnej. Ponadto zostaną wybudowane przyłącza do istniejących budynków wraz z węzłami indywidualnymi, dzięki temu możliwa będzie likwidacja węzłów grupowych. Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie zadania. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 23,5 mln zł. Projekt uzyskał wsparcie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wyniesie ono niespełna 8,4 mln zł.