10,5 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, 35 nowych węzłów cieplnych i 21 zmodernizowanych, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 19 tys. GJ/rok, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 333 Mg CO2 oraz redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych o 0,0501 Mg/rok – to założenia realizowanej przez PEC Bełchatów inwestycji „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych”. Spółka właśnie otrzymała na ten cel ponad 10 milionów zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie prace obejmują likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej siecią preizolowaną, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej oraz budowę i modernizację węzłów cieplnych. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła na przesyle, spadnie emisja zanieczyszczeń do atmosfery, poprawi się efektywność sieci ciepłowniczej i ograniczona zostanie liczba awarii. W 2017 roku przebudowano i zmodernizowano ok. 300 m sieci ciepłowniczej, zmodernizowano wyeksploatowane węzły cieplne oraz wymieniono izolację na odcinku ok. 400 m napowietrznej sieci ciepłowniczej wraz z renowacją skorodowanych elementów konstrukcji stalowych i betonowych. Na rok 2018 PEC zaplanował wykonanie kolejnych zadań, m.in. budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w kolejnych rejonach miasta wraz z modernizacją węzłów indywidualnych. Zakończenie prac planowane jest przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, natomiast zakończenie realizacji całego projektu przewidziane jest na koniec 2022 r.