Nowe ceny energii i bon energetyczny

03-07-2024

Ile od 1 lipca br. zapłacimy za energię elektryczną, gaz i ciepło? Kto może liczyć na bon energetyczny i ile pieniędzy dostanie?

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz progów dochodowych. Jeśli w gospodarstwie domowym są wykorzystywane źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc.

Od lipca br. wzrosną ceny energii. Podwyżki nie będą jednak drastyczne ze względu na przedłużenie programu osłon. Uchwalona w maju br. Ustawa o bonie energetycznym oraz o ograniczeniu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego ma chronić odbiorców energii w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh, cena gazu wyniesie 239 zł/MWh, średnia cena wytwarzania ciepła systemowego z rekompensatą w drugiej połowie br. przyjmuje wartość 119,39 zł za GJ, a 134,97 zł za GJ w pierwszej połowie roku przyszłego. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego.

Rachunek za energię elektryczną

Do końca czerwca br. odbiorców indywidualnych obowiązywała cena netto 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu) za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawodawcę poziomie. Zgodnie z nową ustawą, w drugiej połowie br. cena ta wzrośnie dla gospodarstw domowych do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii), a dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw do końca br. pozostanie na poziomie 693 zł/MWh.

Na wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii i koszty jej dystrybucji (transportu). I ten drugi składnik rachunku od 1 lipca br. zostanie odmrożony – koszt dostarczenia energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie ta opłata zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która, w zależności od wielkości zużycia energii, od 1 stycznia br. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie. Od 1 lipca do końca roku opłaty mocowej nie będzie.  Od 1 lipca do 31 grudnia br. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie wyniesie 2 MWh, wzrośnie tym samym o 27,5 zł netto miesięcznie, czyli 33,8 zł brutto/miesiąc (szczegóły podwyżki możemy zobaczyć na infografice poniżej – źródło serwis URE). Prawie 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Przy takim zużyciu miesięczny wzrost rachunku nie przekroczy 30 zł brutto.

Symulacja miesięcznej zmiany netto rachunku gospodarstwa domowego, które średniorocznie zużywa 2 MWh prądu (od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku). Źródło: URE

– Od 1 lipca 2024 roku wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co przekłada się na mniejszą długoterminową zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym, a to z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie cen za energię elektryczną – powiedział Rafał Gawin, prezes URE. – Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz. 

Rachunek za gaz

Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. Od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku cena gazu wysokometanowego wyniesie 239 zł/MWh. 

Na całkowitą wysokość rachunku za gaz dla gospodarstw domowych składają się opłaty: za paliwo gazowe i usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Od 1 lipca br. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na 200,17 zł/MWh. W drugiej połowie roku zostaną odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa w przeważającej części Polski. Od 1 lipca br. stawki opłat dystrybucyjnych będą wynikać z zatwierdzonej przez Prezesa URE odmrożonej Taryfy NR 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG. Wysokość stawek jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu. Będą one wynosić: 126,69 zł/MWh dla grupy taryfowej W-1.1 (średnie zużycie 991,08 kWh/rok); 67,86 zł/MWh dla grupy W-2.1 (średnie zużycie 7643,05 kWh/rok) oraz 65.23 zł/MWh dla grupy W-3.6 (średnie zużycie 22 039,33 kWh/rok). W porównaniu z zamrożonymi stawkami opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost o około 27 proc. 

Do 31 grudnia 2024 roku zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa. Wynosi ona (netto): 3,35 zł dla grupy taryfowej W-1.1; 5,49 zł dla grupy W-2.1; 6,4 zł dla grupy W-3.6. 

Cena gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych od 1 lipca br. wyniesie 239 zł/MWh, co – wobec dotychczas obowiązującej taryfy na 2024 rok (290,97 zł/MWh) – oznacza spadek ceny o blisko 18 proc. Ponieważ jednak do końca czerwca 2024 roku ceny gazu były zamrożone na poziomie 200,17 zł/MWh, dla  odbiorców indywidualnych odmrożenie cen od 1 lipca br. oznacza wzrost średnio o 19 proc.  

Nowe ceny ciepła

Nowe przepisy odnoszą się również do ograniczenia wzrostu kosztów ciepła, jednak przy stopniowym podnoszeniu maksymalnych cen i stawek. Mechanizm rekompensaty w zamian za utrzymanie przez dostawcę określonych cen ciepła ma obowiązywać przez rok, do końca czerwca 2025 roku, ale do końca br. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla wszystkich źródeł ciepła przyjmuje wartość 119,39 zł za GJ, a w pierwszej połowie roku przyszłego – 134,97 zł za GJ. 

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, jak i przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE, będą samodzielnie obliczać i wprowadzać do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 roku odpowiednio o:

* 46 proc. – od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku,  

* 52 proc. – od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku.

Kolejne rozwiązanie przewidziane w projekcie to obwarowanie maksymalnej ceny ciepła limitem kwotowym wynikającym z wprowadzenia nowej wysokości kwoty średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła.

W rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwa będą nadal zobligowane do stosowania ceny najkorzystniejszej dla odbiorców.

Bon energetyczny

Zgodnie z nową ustawą, bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 roku. Jak informował wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, wsparcie obejmie około 3,5 mln gospodarstw domowych, a całościowy koszt nowych przepisów, to blisko 9 mld zł. 

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym – w gospodarstwie jednoosobowym wsparcie wyniesie 300 zł, w dwu- i trzyosobowym – 400 zł, w cztero- i pięcioosobowym – 500 zł, a w sześcioosobowym i większym – 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym będą wykorzystywane źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wsparcie wyniesie zatem od 600 do 1200 zł. 

Progi dochodowe dla bonu energetycznego. Nowe przepisy przewidują dwa progi: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon będzie wypłacany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny. Zgodnie z ustawą wniosek o wypłatę bonu trzeba złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Ważne! Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września br. 

Polska fotowoltaika nadal się prężnie rozwija

18-06-2024

W 2023 roku moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła o 4,6 GW, osiągając łącznie na koniec pierwszego kwartału br. 17,73 GW. Dla dalszego rozwoju sektora konieczne jest łączenie instalacji PV z magazynami energii elektrycznej i magazynami ciepła.

Pod względem mocy zainstalowanej PV na jednego mieszkańca nasz kraj zajmuje czwarte miejsce na świecie. W 2023 roku moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła o 4,6 GW, osiągając łącznie na koniec pierwszego kwartału br. 17,73 GW. Największy przyrost mocy PV nastąpił w farmach powyżej 1 MW, wyhamował natomiast wzrost w segmencie mikroinstalacji. Dla dalszego rozwoju sektora konieczne jest jednak połączenie instalacji PV z magazynami energii elektrycznej i magazynami ciepła.

Czytaj dalej