Ekologiczna renowacja budynków

03-12-2020

Unijna inicjatywa przedstawiona w połowie października zakłada, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat co najmniej podwojony zostanie odsetek renowacji i zagwarantuje, że renowacje doprowadzą do zwiększenia efektywności energetycznej i efektywnego wykorzystania zasobów.

Przyczyni się to do poprawy jakości życia osób mieszkających w budynkach i korzystających z nich, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Europie, wspierania digitalizacji oraz poprawy w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów. Do 2030 roku można będzie odnowić 35 mln budynków i stworzyć do 160 tys. dodatkowych ekologicznych miejsc pracy w sektorze budownictwa.

„Chcemy, aby wszyscy w Europie mieli dom, który można oświetlić, ogrzać lub ochłodzić bez dokonywania skoku na bank i bez szkody dla naszej planety. Fala renowacji przyczyni się do podniesienia standardu budynków, w których pracujemy, mieszkamy i studiujemy, a jednocześnie zmniejszy nasz wpływ na środowisko i zapewni tysiącom Europejczyków miejsca pracy. Jeżeli chcemy lepszej odbudowy, potrzebujemy lepszych budynków” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

„Ekologiczna odbudowa gospodarki zaczyna się w domu. Fala renowacji oznacza usunięcie wielu barier, które obecnie sprawiają, że renowacja jest skomplikowana, kosztowna i czasochłonna, co hamuje tak bardzo potrzebne działania. Zaproponujemy lepsze sposoby mierzenia korzyści z renowacji i minimalne normy efektywności energetycznej, a większe wsparcie finansowe UE i pomoc techniczna zachęcą do korzystania z zielonych kredytów hipotecznych i wprowadzania odnawialnych źródeł energii do sektora ciepłowniczego i chłodniczego. Zmieni to zdecydowanie sytuację właścicieli i lokatorów domów oraz organów publicznych” – dodała komisarz ds. energii Kadri Simson.

40

proc.

Udział budynków w zużyciu energii w EU.

Budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w UE i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Jednak tylko 1 proc. budynków poddawanych jest co roku efektywnym energetycznie remontom, a zatem skuteczne działania mają kluczowe znaczenie dla uczynienia Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. Ponieważ prawie 34 miliony Europejczyków nie może sobie pozwolić na to, aby ich domy były ogrzewane, polityka publiczna promująca efektywne energetycznie remonty stanowi również odpowiedź na ubóstwo energetyczne, wspiera zdrowie i dobrobyt ludzi oraz pomaga obniżyć ich rachunki za energię. Komisja opublikowała dziś również zalecenie dla państw członkowskich w sprawie zwalczania ubóstwa energetycznego. Priorytetowo traktowane będą działania w obszarach dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia, zwalczania ubóstwa energetycznego i budynków o najgorszych wynikach oraz renowacja budynków publicznych. Komisja proponuje przełamanie istniejących barier w całym łańcuchu renowacji – od koncepcji projektu do jego finansowania i zakończenia – za pomocą zestawu środków politycznych, narzędzi finansowania i instrumentów pomocy technicznej.

Strategia przewiduje:
  • Bardziej rygorystyczne przepisy, normy i informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w celu stworzenia lepszych zachęt do przeprowadzania renowacji w sektorze publicznym i prywatnym, w tym stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków, zaktualizowane zasady dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej oraz ewentualne rozszerzenie wymogów dotyczących renowacji budynków dla sektora publicznego;
  • Zapewnienie dostępnego i dobrze ukierunkowanego finansowania, w tym poprzez projekty przewodnie “Renowacja” i “Energetyka” w ramach instrumentu na rzecz naprawy gospodarczej i odporności w ramach NextGenerationEU, uproszczone zasady łączenia różnych strumieni finansowania oraz liczne zachęty dla finansowania prywatnego;
  • Zwiększenie zdolności do przygotowania i realizacji projektów w zakresie renowacji, począwszy od pomocy technicznej dla władz krajowych i lokalnych, a skończywszy na szkoleniach i rozwoju umiejętności dla pracowników tworzących nowe ekologiczne miejsca pracy;
  • Rozszerzenie rynku wyrobów i usług budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym integracja nowych materiałów i rozwiązań opartych na przyrodzie, a także zmienione przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz cele w zakresie ponownego wykorzystania i odzysku materiałów;
  • Stworzenie nowego europejskiego interdyscyplinarnego projektu, któremu współprzewodniczy rada doradcza złożona z ekspertów zewnętrznych, w tym naukowców, architektów, projektantów, artystów, planistów i społeczeństwa obywatelskiego. Od chwili obecnej do lata 2021 r. Komisja będzie prowadzić szeroko zakrojony proces współtworzenia, a następnie w 2022 r. utworzy sieć pięciu założycieli w różnych krajach UE.
  • Rozwijanie podejścia do społeczności lokalnych w oparciu o sąsiedztwo w celu integracji rozwiązań odnawialnych i cyfrowych oraz tworzenia dzielnic zeroenergetycznych, w których konsumenci stają się prosumentami sprzedającymi energię do sieci. Strategia obejmuje także Inicjatywę na rzecz Przystępnego Mieszkania dla 100 dzielnic.
  • W ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w czerwcu 2021 r. rozważone zostanie wzmocnienie celu dotyczącego odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia oraz wprowadzenie minimalnego poziomu energii odnawialnej w budynkach. Komisja zbada również, w jaki sposób środki z budżetu UE wraz z dochodami z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) mogłyby zostać wykorzystane do finansowania krajowych programów efektywności energetycznej i oszczędności energii skierowanych do ludności o niższych dochodach. Ramy ekoprojektu będą dalej rozwijane w celu zapewnienia efektywnych produktów do wykorzystania w budownictwie.

Artykuł z portalu nowoczesnecieplownictwo.pl

Dostawcy ciepła systemowego zmieniają nawyki Polaków

23-11-2020

Niemarnowanie ciepła niczym się nie różni od niemarnowania wody czy prądu. Z tych mediów przeważnie korzystamy rozsądnie, a z ciepła niekoniecznie

Choć wydaje się to sprzeczne z ich interesami, dostawcy ciepła systemowego namawiają do niemarnowania ciepła podczas kampanii „20 stopni dla klimatu”. To akcja, w której wspólny interes jest ważniejszy niż indywidualny.

Czytaj dalej