Oświadczenia do ciepła z rekompensatą

07-10-2022

Ustawa z 20 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw określa maksymalne ceny ciepła systemowego. I nakłada na odbiorców ciepła z rekompensatą obowiązek złożenia oświadczenia. Termin upływa już 11 października.

Ustawa (Dz.U. 2022 poz. 1967) ma złagodzić odbiorcom ciepła systemowego skutki wzrostu opłat za ogrzewanie – dzięki wprowadzeniu mechanizmu ustalania przez producentów ciepła tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dla ciepła produkowanego z gazu ziemnego cena ma wynosić 150,95 zł/GJ netto, a dla ciepła powstającego w pozostałych źródłach – 103,82 zł/GJ netto.

Kto skorzysta z rekompensaty

Do cen z rekompensatą mają prawo określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych lub lokalnych źródeł ciepła. Są to: 

1. gospodarstwa domowe,
2. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,
3. podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy

Dostawcy ciepła systemowego przypominają swoim klientom, że ustawa zobowiązuje odbiorców do złożenia oświadczenia. Obowiązek ten dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów użyteczności publicznej. Oświadczeń nie muszą składać gospodarstwa domowe. 

Oświadczenie uprawnia do zakupu ciepła z rekompensatą, jeżeli ta cena jest niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta. System rekompensat będzie obowiązywał od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. 

Warto zauważyć, że obecnie średnie ceny wytwarzania ciepła w wielu zakładach są niższe od gwarantowanej ustawowo ceny z rekompensatą. Ważne! Zgodnie z ustawą oświadczenia trzeba złożyć bez względu na poziom rzeczywistych cen lokalnych producentów ciepła. 

Na rzecz i w imieniu wspólnoty

Oświadczenie o spełnieniu warunków do zakupu ciepła z rekompensatą do sprzedawców ciepła składają osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych, czyli zarządcy. Muszą to zrobić w ciągu 21 dni od daty nabycia uprawnienia/wejścia w życie ustawy. Praktycznie więc, termin mija wszystkim 11 października 2022 roku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 i nr 2 (do pobrania ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska). 

Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Niemniej zarządca, który nie złożył oświadczenia lub podał fałszywe dane, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców/właścicieli. Grozi mu też kara grzywny. 

Jakie dane trzeba podać w oświadczeniu

Oświadczenie odbiorcy ciepła zawiera:

* oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
* wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby: a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz c) inne niż określone w literach a i b.

Jak złożyć oświadczenie

Podpisany własnoręcznie dokument można wysłać listem poleconym (data nadania 11 października br. jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie) albo zanieść do Biura Obsługi Klienta lokalnego dostawcy ciepła systemowego. 

Oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub własnoręcznym podpisem można też wysłać mailem na adres dostawcy podany w zakładce Kontakt na stronie www. 

Termomodernizacja, czyli energooszczędność w cenie

08-08-2022

Renowacja cieplna naszych domów i mieszkań jest sposobem na obniżenie rachunków za energię, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i lepsze powietrze.

„Ekologiczne równa się ekonomiczne”. Tym hasłem premier zachęcał Polaków do renowacji domów i wymiany źródeł ciepła. I ma rację: termomodernizacja jest sposobem na obniżenie rachunków za energię, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i lepsze powietrze.

Czytaj dalej